Share Button

เมื่อวานนี้ 17 ตุลาคม 2559 10.07น. เพจเฟสบุ๊ค มูลนิธิคาราบาว ได้แชร์ภาพ มีข้อความกำกับว่า “ยืนยง โอภากุล (น้าแอ๊ด คาราบาว) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักร้อง-นักประพันธ์เพลงไทยสากล) พ.ศ 2556 ได้แต่งเพลงเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อัดเพลงเสร็จ จะลงให้พี่น้องได้รับฟังครับ ตอนนี้อ่านเนื้อเพลง กันก่อนนะครับ” และแล้ว ภายในเวลา 20.06น. ก็ได้แชร์ “เพลง “พ่อภูมิพล”

img_0749
เพลงพิเศษที่ ยืนยง โอภำกุล (แอ๊ด คำรำบำว) แต่งขึ้นมำเพื่อระลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 “พ่ออยู่หัวภูมิพล” ของพสกนิกรชำวไทย ตลอดระยะเวลำ 70 ปี แห่งกำรครองสิริรำชสมบัติ พระองค์ได้ทรงประกอบพระรำชกรณียกิจในด้ำนต่ำงๆ อันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนชำวไทย ดังปฐมบรมรำชโองกำรว่ำ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2559 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคำลัย ได้ยังควำมเศร้ำโศกเสียใจแก่พสกนิกรชำวไทยทั้งประเทศ นับเป็นควำมสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศและประชำชนชำวไทย ขอน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยอำลัยองค์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ


พ่อภูมิพล พ่อท่องไปใกล้ไกลทุกถิ่น เหยียบพื้นดินทุกตารางนิ้ว จากยอดดอยยอดภูสูงลิ่ว ถึงชายเลนชายป่าโกงกาง นาแนวทางที่คิดไว้ก่อน เข้าไปสอนไปบอกไปสร้าง แก้ปัญหาให้อย่างถูกทาง นาความหวังสู่สังคมไทย
หนักเท่าใดไม่เคยคิดบ่น ประชาชนต้องสุขสบาย ยอมทุ่มเทพระวรกาย แลกกับครองแผ่นดินโดยธรรม วัน 13 ตุลาฟ้าดับ พ่อนอนหลับลาจากเราไป น้าตาลูกท่วมท้นเมืองไทย สุดอาลัย “พ่อภูมิพล”
พ่อเจ้าอยู่หัว พ่อภูมิพล ของประชาชน คนไทยทั้งชาติ เราขอตามรอยพ่อ ตามเบื้องพระยุคลบาท จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน

“ผมคิดว่ำพี่น้องประชำชนชำวไทยทุกคน ต้องใช้แนวพระรำชดำริของพระเจ้ำอยู่หัว เป็นแนวทำงในกำรดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องของควำมขยัน อดทน ควำมเสียสละ ควำมใฝ่รู้ และที่สำคัญที่สุด คือควำมสำมัคคีปรองดอง อยำกให้คนในชำตินั้น ยืดมั่นถือมั่น ตำมรอยเบื้องพระยุคลบำทของพระองค์ท่ำนครับ”

ศิลปิน ยืนยง โอภากุล(แอ๊ด คาราบาว)”

 

แอ๊ด คาราบาว ได้แต่งเพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลายครั้ง และครั้งนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต แอ๊ด คาราบาว ก็ได้แต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่9 พ่อภูมิพล ของปวงชนชาวไทย อีกครั้ง ตลอดระยะเวลา 70ปี ที่พระองค์ประกอบภาระกิจต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแก่คนไทย ดังปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” บทเพลง‘พ่อภูมิพล’ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พ่อภูมิพล
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง/กีตาร์โปร่ง/ฮาร์โมนิก้า: ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว)
บันทึกเสียงและมิกซ์:อ๊อด อ่างทอง @Mongol Studio
มาสเตอร์ริ่ง:วู้ดดี้ พรพิทักษ์สุข @Westside Mastering

เนื้อเพลงพ่อภูมิพล
พ่อท่องไปใกล้ไกลทุกถิ่น เหยียบพื้นดินทุกตารางนิ้ว
จากยอดดอยยอดภูสูงลิ่ว ถึงชายเลนชายป่าโกงกาง
นำแนวทางที่คิดไว้ก่อน เข้าไปสอนไปบอกไปสร้าง
แก้ปัญหาให้อย่างถูกทาง นำความหวังสู่สังคมไทย

หนักเท่าใดไม่เคยคิดบ่น ประชาชนต้องสุขสบาย
ยอมทุ่มเทพระวรกาย แลกกับครองแผ่นดินโดยธรรม
* วัน 13 ตุลาฟ้าดับ พ่อนอนหลับลาจากเราไป
น้ำตาลูกท่วมท้นเมืองไทย สุดอาลัย “พ่อภูมิพล”

** พ่อเจ้าอยู่หัว พ่อภูมิพล
ของประชาชน คนไทยทั้งชาติ
เราขอตามรอยพ่อ ตามเบื้องพระยุคลบาท
จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน
ซ้ำ (*/**/**)
จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน

เพลง “พ่อภูมิพล” คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง/กีตำร์โปร่ง/ฮำร์โมนิก้ำ : ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว)
บันทึกเสียงและมิกซ์ : อ๊อด อ่ำงทอง @Mongol Studio
มำสเตอร์ริ่ง : วู้ดดี้ พรพิทักษ์สุข @Westside Mastering

ติดตำมควำมเคลื่อนไหว และอัพเดทกิจกรรมต่ำงๆ ของ ศิลปินวงคาราบาว ได้ทำงช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
► Official Facebook https://www.facebook.com/carabaoofficial
► Official YouTube http://www.youtube.com/carabaoofficial PR และ PROMOTION โดย WARNER MUSIC THAILAND โทร. 081-6556611 : ฮั้ว, 081-4083799 : นุช

Facebook Comments
Share Button