Share Button

สำนักพระราชวัง ชี้แจง การเขียนพระนาม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในเวลานี้นั้น ให้ต่อท้ายพระนาม หรือ พระอิสริยยศ ด้วย “ในรัชกาลที่ ๙”

การกล่าวถึง และ/หรือ เขียนพระนามเต็มของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ เวลานี้ ให้เขียนว่า
“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙”

การกล่าวถึง และ/หรือ เขียนพระนามอย่างย่อ ให้เขียนว่า “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙”

กล่าวถึง และ/หรือ เขียน พระอิสริยยศ ให้เขียนว่า
“สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙”

Facebook Comments
Share Button