Share Button

เชิญชวนประชาชน สื่อมวลชน ร่วมส่งภาพถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “จดหมายเหตุฉบับประชาชน” และจัดทำสารคดีโทรทัศน์ “ธ ทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคน”

และในวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 15.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วธ.จะเปิดนิทรรศการ “ธ ทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคน” โดย วธ.ร่วมมือกับสมาคมถ่ายภาพต่างๆ ในประเทศไทยและช่างภาพจิตอาสานำภาพถ่ายมาจัดนิทรรศการนำเสนอภาพทรงจำอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชม จะคัดเลือกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งประชาชนส่งเข้ามายัง วธ. กว่า 15,000 ภาพ มาจัดนิทรรศการ โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน และผู้นำศาสนา 5 ศาสนา จัดกิจกรรม “รวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 41 แห่ง อุทยานประวัติศาสตร์ 9 แห่ง และโบราณสถานทุกแห่งฟรี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

และขณะนี้ เปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารประจำ วธ. ทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศ คำแถลงการณ์จากสำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารประจำวธ. ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.024228729, 0632260845

Facebook Comments
Share Button