Share Button

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๓๐ น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดล่าง) และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์สดับปกรณ์
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ (พระสงฆ์ ๓๐ รูป เดินทางกลับ)
– เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และสวดธรรมคาถาขึ้นสู่อาสนะ
– ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม
– เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว
– ประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย ฟังธรรม (หน้าประธานในพิธี)
– ประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดบน)หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
– พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบแล้ว
– ประธานในพิธี จุดธูป เทียน หน้าตู้พระอภิธรรม
– พระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา
– ขณะพระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา ตั้งนะโม พอใกล้ถึงจบที่ ๓ เจ้าหน้าที่ นิมนต์พระสงฆ์ลงจากธรรมาสน์มานั่ง ณ อาสนะเดิม ฟังสวดธรรมคาถา จบแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์สดับปกรณ์
– ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ แด่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์สวดธรรมคาถา
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ
– ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– กราบลาประธานสงฆ์
– กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา
– เสร็จพิธี

หมายเหตุ: ๑. พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ฯ ใช้พัดยศ
๒. การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๑๐.๓๐ น. – เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ ๓๐ รูป ขึ้นสู่อาสนะ
– ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดล่าง) และกราบถวายบังคม
พระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดถวายพรพระ
– ถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์ ๓๐ รูป สดับปกรณ์
– ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ
– ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– กราบลาประธานสงฆ์
– กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา
– เสร็จพิธี

หมายเหตุ: ๑. พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ฯ ใช้พัดยศ
๒. การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์


กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๓๐ น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดล่าง) และกราบถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์สดับปกรณ์
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ (พระสงฆ์ ๑๐ รูป เดินทางกลับ)
– เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และสวดธรรมคาถา ขึ้นสู่อาสนะ
– ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม
– เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว
– ประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย ฟังธรรม (หน้าประธานในพิธี)
– ประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดบน) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
– พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบแล้ว
– ประธานในพิธี จุดธูป เทียน หน้าตู้พระอภิธรรม
– พระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา
– ขณะพระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา ตั้งนะโม พอใกล้ถึงจบที่ ๓ เจ้าหน้าที่ นิมนต์พระสงฆ์ลงจากธรรมาสน์ มานั่ง ณ อาสนะเดิม ฟังสวดธรรมคาถา จบแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์สดับปกรณ์
– ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์
แด่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์สวดธรรมคาถา
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ
– ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– กราบลาประธานสงฆ์
– กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา
– เสร็จพิธี

หมายเหตุ: ๑. พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ฯ ใช้พัดยศ
๒. การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
วันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๑๐.๓๐ น. – เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ขึ้นสู่อาสนะ
– ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดล่าง) และกราบถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดถวายพรพระ
– ถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์
– ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ
– ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– กราบลาประธานสงฆ์
– กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา
– เสร็จพิธี

หมายเหตุ: ๑. พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ฯ ใช้พัดยศ
๒. การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๓๐ น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดล่าง) และกราบถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์สดับปกรณ์
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ (พระสงฆ์ ๓๐ รูป เดินทางกลับ)
– เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และสวดธรรมคาถา ขึ้นสู่อาสนะ
– ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม
– เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว
– ประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย ฟังธรรม (หน้าประธานในพิธี)
– ประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดบน) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
– พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบแล้ว
– ประธานในพิธี จุดธูป เทียน หน้าตู้พระอภิธรรม
– พระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา
– ขณะพระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา ตั้งนะโม พอใกล้ถึงจบที่ ๓ เจ้าหน้าที่ นิมนต์พระสงฆ์ลงจากธรรมาสน์ มานั่ง ณ อาสนะเดิม ฟังสวดธรรมคาถา จบแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์สดับปกรณ์
– ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ แด่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์สวดธรรมคาถา
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ
– ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– กราบลาประธานสงฆ์
– กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา
– เสร็จพิธี

หมายเหตุ: ๑. พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ฯ ใช้พัดยศ
๒. การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์


กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันศุกร์ ที่ ๒ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๑๐.๓๐ น. – เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ ๓๐ รูป ขึ้นสู่อาสนะ
– ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดล่าง) และกราบถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดถวายพรพระ
– ถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์ ๓๐ รูป สดับปกรณ์
– ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ
– ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– กราบลาประธานสงฆ์
– กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา
– เสร็จพิธี

หมายเหตุ: ๑. พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ฯ ใช้พัดยศ
๒. การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๓๐ น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดล่าง) และกราบถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์สดับปกรณ์
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ (พระสงฆ์ ๓๐ รูป เดินทางกลับ)
– เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และสวดธรรมคาถา ขึ้นสู่อาสนะ
– ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม
– เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว
– ประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย ฟังธรรม (หน้าประธานในพิธี)
– ประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดบน) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์
– เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
– พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบแล้ว
– ประธานในพิธี จุดธูป เทียน หน้าตู้พระอภิธรรม
– พระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา
– ขณะพระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา ตั้งนะโม พอใกล้ถึงจบที่ ๓ เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ลงจากธรรมาสน์ มานั่ง ณ อาสนะเดิม ฟังสวดธรรมคาถาจบแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์สดับปกรณ์
– ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ แด่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์สวดธรรมคาถา
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ
– ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– กราบลาประธานสงฆ์
– กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา
– เสร็จพิธี

หมายเหตุ: ๑. พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ฯ ใช้พัดยศ
๒. การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันเสาร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๑๐.๓๐ น. – เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ ๓๐ รูป ขึ้นสู่อาสนะ
– ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดล่าง) และกราบถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดถวายพรพระ
– ถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
– ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
– เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์
– พระสงฆ์ ๓๐ รูป สดับปกรณ์
– ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ำ
– ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
– กราบลาประธานสงฆ์
– กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา
– เสร็จพิธี

หมายเหตุ: ๑. พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ฯ ใช้พัดยศ
๒. การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์

Facebook Comments
Share Button