Share Button

จิกกะบาล มอบรอยยิ้มและความสุขให้ชาว จิกกะบาล ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับ SHOWDC COUNTDOWN TO 2016 IN THAILAND

จิกกะบาล มอบรอยยิ้มและความสุขให้ชาว จิกกะบาล ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับ SHOWDC COUNTDOWN TO 2016 IN THAILAND – 31 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ 17:00 เป็นต้นไป  

** คอนเฟิมรับบัตรโดย comment ลำดับที่ของชื่อตนเอง (ตามตัวอย่าง) ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับลำดับที่ไม่ได้ทำการคอนเฟิมนะครับ**

จุฑารัตน์ ผ่องละมัย
2. นางสาวฟ้า เดหวัง
3. นางสาวจุฑามณีรัตน์ ลาวิลาศ
4. รัตนาภรณ์ ลำภู
5.นางสาวรุ่งนภา ทักษ์ประดิษฐ์
6. นางสาว แพนทีน โสวงษ์
7. อรชนก พูลเลิศลาภ
8. ชาคริต กุลวธาดา
9. ณัฐนาภา เทพพงษ์เพชร
10.น.ส.อัญชิสา ธนเจริญวัชร
11. นางสาวอาภาสินี ธรรมบดี
12. นภัสสร ศิริโต
13. ณภาพร งามพร้อม
14. นางสาว พิชญา กาญจนระวีกุล
15. สุธีรา สุพรรณนนท์
16. วิรินดา แก้วกระโทก
17. อัญชลี เพราะสวน
18. มาริษา บุญใส
19. น.ส.อนงค์ชนก ภูโอบ
20. น.ส. เพ็ญภัสสร์ สมใจปองธรรม
21. ธัญวรัตม์ เมธาธีระนันท์
22. อานนท์ พงษ์ใหญ่
23. นางสาว ชณิฎศา วราชิต
24. จิรภิญญา กันทิยะเขียว
25. ชาคริต กุลวธาดา
26. น.ส.อัญชิสา ธนเจริญวัชร
27. นางสาววิภาฝัน ชัยศรี
28. ณัฏฐา อนุศรี
29. สุภาพร สุขยิ่ง
30. นางสาวทักษพร ซื่อสัตย์
31. วราพร สมพงษ์
32. น.ส.อัมไพวรรณ คงพิทยาชัย
33. กมลชนก นิรัติศัยวรกุล
34. รัตนาภรณ์ ลำภู
35. วนัสนันท์ สุทัศนวิชานนะ
36. อัสมา สัญอี
37. อมรรัตน์ ติ๊บเตปิน
38. อัญญารัตน์ มงคลวีระพันธ์
39. น.ส.กาญจนาพร มั่งมูล
40. นางสาวจิตรา บุตรอำคา
41. นวรัตน์ รังสุข
42. นางสาว ปรารถนา เหนือทอง
43. ภัทราพร กัญญาเงิน
44. ดารัตน์ นันทะเสนา
45. สุจาริณี รินอำภา
46. ธนพร ทองนอก
47. เบญญาภา ภุมรินทร์
48. น.ส.พัทธ์ธีรา วัชรพฤกษ์
49. ณัฐสุดา แสนกุล
50. ธวัลรัตน์ หรินทรนิตย์
51. ดวงหทัย มั่นธรรม
52. สุภาพร สุนนท์
53. ณพัชร์ อุ่นรัศมีวงศ์
54. นัฎชา ตั้งสกุลชัยชาญ
55. สุภาภรณ์ มั่นคง
56. กัมปนาท มาดวง
57. ตราจิต สาลีนาค
58. นางสาวมณฑกานต์ โมกขาว
59. ปรียาภรณ์ ธรรมรงค์
60. ศลิษา เมฆอรุณ
61. นางสาว ปภัสร ศรีไว
62. ศันสนีย์ พลอาวุธ
63. ณัฐณิชา วิเชียรเกื้อ
64. สิริภูมิ พูนกล้า
65. ด.ญ.ณัฎฐณิชา ทองอยู่
66. วิไลวรรณ พงษ์สุวรรณ
67. สุดารัตน์ ดีเจริญ
68. กฤษณะ ธูปบูชากร
69. วรัญญา มลิวัลย์
70. น.ส.ชมพูนุท สมประสงค์
71. สุกานดา สมบูรณ์
72. ณัฐกมล ดวงแก้ว
73. วาสนา ภิริยารมย์
74. อรรถยา สวัสดี
75. น.ส.วราลี ยอดมงคล
นำบัตรประชาชน ไปรับบัตรได้ในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ เวลา 17:00 เป็นต้นไป ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน

แล้วปีหน้ากลับมาพบกับกิจกรรมง่ายๆดีๆแบบนี้ได้ในครั้งต่อไปที่ www.jiggaban.com หรือ FB Jiggaban ครับ

//คอนเฟิมรับบัตร แล้วรึยังจ๊ะ//

‪#‎SHOWDCcountdown2016 และ หนุ่มๆ เกาหลี ‪#‎BEAST ‪#‎HIGH4 ‪#‎DJSCHEDULE1 ‪#‎DJJIYONG ‪#‎DJNUI ‪#‎PLATONGtheVoice รอคุณอยู่ งานเริ่มตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป Twitter @dcentofficial และ FB Fanpage @dcentofficial

Update  29 ธันวาคม 2558
 

**————————————————————-**

Facebook Comments
Share Button