Share Button

“ฝังใจ” เพลงรักของคนลืมไม่เป็น เมื่อทุกฉากทุกตอนยังถูกฝังแน่นในความทรงจำ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเนื้อเพลงที่ใช้คาตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย เสียงจากนักร้องนำ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนแสดงความรู้สึกออกมาได้เป็นอย่างดี ตอกย้ำอาการด้วยดนตรีแบบ Brit rock – Alternative สอดคล้องความไพเราะของท่วงทำนอง แต่แข็งแรงด้วยพาร์ท Rhythm กับซาวด์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของวง Yellow Submarine ซึ่งผสมผสานได้อย่างลงตัว ผ่านการค้นหาทดลองมากว่า 3 ปี วันนี้พร้อมแล้วกับการส่งผ่านบทเพลง ที่พวกเราตั้งใจทาทุกขั้นตอนไปสู่คุณผู้ฟัง

20160822jiggabanCover YSM-2016 finalupdate
Yellow Submarine ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ซิงเกิ้ลที่ทำให้หลำยคนรู้จักพวกเขำ คือ เพลง ” เจ็บแต่เก็บอำกำร ” ซิงเกิ้ลนี้เองที่ทำให้ได้ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตเฟสติวัลต่ำงๆ ในประเทศ อำทิ Big Mountain Music Festival เป็นต้น และ ได้รับเชิญเป็นศิลปินจำกประเทศไทยไปทัวร์คอนเสิร์ตทำกำรแสดงร่วมกับศิลปินร็อกระดับเอเชียถึง 4 มิวสิคเฟส -ติวัล 4 เมืองประเทศมำเลเซีย (Malaysian Punk Rock Alliance Tour 2012) และเพลง เจ็บแต่เก็บอำกำร ยังเป็นซิงเกิ้ลที่ติดอันดับในหลำยๆชำร์ตเพลงทั้งในและต่ำง – ประเทศ รวมทั้งติดอันดับ 1 สำขำ Alternative บนชำร์ต Reverb nation ( ชำร์ตเพลงต่ำงประเทศ ) , Yellow Submarine นำโดย ” ศิวัช วัชรวรรณี ” (Bierr) นักร้องนำ ซึ่งหลำยคนอำจรู้จักจำกผลงำนกำรเป็น Live Sound Engineer ให้ศิลปินชื่อดัง อำทิ BetterWeather , Playground , TUAN (Daytripper) , TonyPhee , Nos และ ผลงำนกำรทำเพลงเบื้องหลังต่ำงๆอีกมำกมำย โดยมี “ จิรำยุ แซ่ตั้ง ” (TooTooh) มือเบส ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมกับวงตั้งแต่ซิงเกิ้ลอุณหภูมิ และสมำชิกคนล่ำสุด “ธวัชชัย เกิดบุญมำ ” (Max) มือกลองที่ไม่ได้มีดีแค่หน้ำตำ แต่ควำมสำมำรถในกำรตีกลองที่ดีเยี่ยมก็ไม่เป็นสองรองใคร วันนี้พวกเขำทั้ง 3 คนพร้อมแล้วที่จะถอนสมอ ขับเคลื่อนเรือดำน้ำร็อกลำนี้ออกเดินทำงตำมหำควำมฝันกันอีกครั้ง แนวเพลงที่พวกเรำ Yellow Submarine นำเสนอ ได้ให้คำนิยำมไว้ คือ ” Alternative – Modern rock ” เพลงเพรำะ ที่เนื้อหำตรงไปตรงมำ แฝงควำมเท่ห์ ควำมแข็งแรงของดนตรี โดยที่ผู้ฟังสำมำรถสัมผัสและเข้ำถึงได้ไม่ยำก

Artist : Yellow Submarine / Label : Crispy Sound / Year : 2016Members
Vocalist / Guitarist – Siwaj Vajaravannee (Bierr) [ ศิวัช วัชรวรรณี ]
Bassist – Jirayu Sae-Tang (TooTooh) [ จิรำยุ แซ่ตั้ง ]20160822Fungjai final
Drummer – Thawatchai Kerdboonma (Max) [ ธวัชชัย เกิดบุญมำ ]

เนื้อเพลง : ฝังใจ
ศิลปิน : Yellow Submarine เนื้อร้อง – ทำนอง / เรียบเรียง : ศิวัช วัชรวรรณี

โน้ตเพลงที่เคยเรียบเรียง ทุกตัวคือความรัก ใส่หัวใจของคนสองคน ลงไปเป็น เพลงของเรา
*แต่นานเท่าไรที่เธอ นั้นไม่ได้ฟัง คงตั้งแต่วันที่ทิ้งหัวใจฉันไป
ไม่เป็นไรฉันฟังคนเดียวได้ ทุกๆวันยังคงวนเปิด (แม้ต้องฟังทั้งน้าตา)
**ยังฝังใจอยู่ ไม่ว่านานแค่ไหน ไม่เคยเปลี่ยน เพลงที่เราเคยฟังด้วยกัน บทเพลงรักของเรา
ทุกบรรทัดเรื่องราว จะอยู่กับฉัน แม้วันนี้เธอไม่อยู่ หัวใจก็เก็บไปไม่เหลือ
คำว่าเราที่เคยมีจริง ไม่เป็นไร ถ้าวันนี้ เหลือแค่ฉัน
( * / ** )
ด้วยท่อนเดิมๆที่ฟัง ย้ำจนจำขึ้นใจ ว่าเราเคยรักกันขนาดไหน
ไม่ว่าโลกจะหมุนไปแต่ใจฉันอยู่ที่เดิม ฝังใจอยู่ ไม่ว่านานแค่ไหน ไม่เคยเปลี่ยน
เพลงที่เราเคยฟังด้วยกัน บทเพลงรักของเรา ทุกบรรทัดเรื่องราว…
ยังฝังใจอยู่ ไม่ว่านานแค่ไหน ไม่รู้ เพลงที่เราเคยฟังด้วยกัน และความฝันของเรา
ทุกบรรทัดเรื่องราว จะอยู่กับฉันตลอดไป จะอยู่กับฉันตลอดไป แต่จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน

Follow us
Facebook Fanpage Artist : www.facebook.com/YSM99
Facebook Fanpage Label : www.facebook.com/crispysound
YouTube Channel : CRISPY SOUND OFFICIAL
ติดต่องานแสดง วง Yellow Submarine โทร. 099-853-3358

Facebook Comments
Share Button