Tag archives for ธนารักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ & หมวดอื่นๆ

#ธนารักษ์ #จ่ายจอง #เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก #ราชินี #26ธันวาคม 2559

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กำหนดการจ่าย จองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #จำหน่าย #เหรียญที่ระลึก #พระคลัง #เพชรยอดมงกุฎ #2556 #21พย เป็นต้นไป

กรมธนารักษ์ ได้จัดสรร เหรียญที่ระลึกพระคลัง เพชรยอดมงกุฎ พ.ศ. 2556 ให้กับ ธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 1,500 เหรียญ ทุกพื้นที่ และให้เริ่มจำหน่าย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งบางพื้นที่จะเริ่มจำหน่าย ในวันที่…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #จำหน่าย #เหรียญกษาปณ์ #ที่ระลึก #ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย #23พย นี้

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เปิดจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกจัดชุด 2 วาระ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกจัดชุด 2 วาระ ดังนี้ 1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญอะกริคอลา ราคาเหรียญ 20 บาท 2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ราคาเหรียญ 20 บาท…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #นนทบุรี เปิดจ่ายแลก #เหรียญที่ระลึก 18พย #วันแรก

ธนารักษ์พื้นที่ นนทบุรี เริ่มเปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก 3 วาระ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8:30น. เป็นวันแรก คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นจุดที่ยังมีเหรียญที่ระลึกให้แลกมากที่สุดในปัจจุบัน สอบถามโทร 02-580-0729 CR:กรมธนารักษ์
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #อยุธยา ให้จ่ายแลก #เหรียญที่ระลึก #20บาท #30บาท

เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญอะกริคอลา” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียดการจำหน่ายจ่ายแลก ราคาเหรียญละ 20 บาท และเหรียญละ 30 บาท (ใส่ตลับ) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #จันทบุรี #เปิดแลก #เหรียญ #สุดท้าย #21พยนี้

เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา)” เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (วันละ 600 ชุด) แจกบัตรคิวเวลา น.จ่ายแลกเหรียญเวลา ๘.00 น. สงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 เหรียญ ราคาเหรียญละ…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #ฉะเชิงเทรา #จ่ายแลก #เหรียญที่ระลึก พร้อมกัน #4วาระ #14พยนี้

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา จะเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ของรัชกาลที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 รับบัตรคิว เวลา น. เริ่มจ่ายแลก เวลา - น. จนกว่าเหรียญจะหมด โดยแบ่งเป็น ประเภทจัดชุด และ ประเภท เหรียญเดี่ยว กำหนดสิทธิการจ่ายแลกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 คน ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันจำหน่ายแลก…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #สมุทรสาคร #จ่ายแลก #เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก #แอกริโคลา #14พยนี้

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร จะเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ของรัชกาลที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าเหรียญจะหมด โดยแบ่งเป็น ประเภทจัดชุด และ ประเภท เหรียญเดี่ยว กำหนดสิทธิการจ่ายแลกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 คน ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันจำหน่ายแลก สอบถามเพิ่มเติม 056-411156…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #นครศรีธรรมราช #แลกเหรียญ จัดชุด #14พย และ #เหรียญเดี่ยว #23พย

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้กำหนดเปิดจำหน่าย จ่าย แลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วาระต่างๆ 3 วาระ คือ เหรียญเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และเหรียญครบ 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน มีจำนวน 4,000 ชุด ชุดละ 3 เหรียญ ในราคาชุดละ…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #เปิดแลก #เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 14พยนี้ 8.30น. ทั่วประเทศ

 หน่วยจ่ายแลกเหร๊ยญกรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จัดชุด ชนิดราคา 20 บาท 3 วาระ มาจัดแลก ชุดละ 60 บาท จำนวน 1000 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท 2. เหรียญเฉลิมพระชนม…
Continue Reading
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!