Share Button


หมายกําหนดการ
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

จาก หน้า ๖ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๙ ข ราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ เสด็จสวรรคตจะบรรจบครบรอบ ๑ ปี ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กําหนดการทรงบําเพ็ญพระราชกุศล มีกําหนดการ ดังนี้

วัน ศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพทธมนต์ และสวดคาถาพิเศษสดับปกรณ์ เทศน์ สวดธรรมคาถา สดับปกรณ์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (แต่งกาย เต็มยศ ไว้ทกขุ์ สายสะพายมหาจักรี หรือ ช้างเผือก)

วัน เสาร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระสงฆ์ ๓๐ รูป ถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ ๘๙ รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์ (แต่งกาย เต็มยศ ไว้ทกขุ์ สายสะพายจุลจอมเกล้า หรือ มงกุฎไทย)

วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงวางพวงมาลาของ
ส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก สังข์แตรงอน แตรฝรั่ง ป่ี กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ ๓๐ รูปสวดพระพุทธมนต์และสวดคาถาพิเศษ จบพระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบ พระสงฆ์ ๔ รูปสวดธรรมคาถา
แล้วทรงประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดําเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่แท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรม เสด็จพระราชดําเนินกลับ การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรี หรือช้างเผือก

วันเสาร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุด
ธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมศพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่อง นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป ที่สวด พระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระ จบ ทรงประเคนภัตตาหารพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจาก พระที่นั่ง เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก ๘๙ รูป เท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวดมาติกา สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาเสด็จพระราชดําเนินกลับ การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้า หรือมงกุฎไทย

Facebook Comments
Share Button