Share Button

มาริว ภัทรพงศ์ เวศกามี AF12 ทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง รัชกาลที่9 ทีมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ จริงๆ ฟังแล้วซึ้งใจ


Facebook Comments
Share Button