Share Button

เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา)”
img_3154
เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (วันละ 600 ชุด) แจกบัตรคิวเวลา 7.00 น.จ่ายแลกเหรียญเวลา ๘.00 น. สงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 เหรียญ ราคาเหรียญละ 20 บาท
ขั้นตอนการจ่ายแลก
1. ยื่นบัตรประชาชนพร้อมรับบัตรคิว (เพื่อบันทึกในระบบจ่ายแลกเหรียญของกรมธนารักษ์)
2. รอเรียกตามหมายเลขคิวที่ได้รับ กรณีเมื่อเรียกคิวผ่านไปแล้ว (ตกคิว) จะมารับ เหรียญได้ก็ต่อเมื่อจ่ายเหรียญคิวที่ 600 เสร็จแล้ว ถึงมารับเหรียญได้
3. จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
4. รับคืนบัตรประชาชนจากเจ้าหน้าที่
จ่ายแลกเหรียญเฉลมิ พระเกียรติ ร.๙ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา)

หมายเหตุ
1.รับเฉพาะบัตรคิวของสานักงานธนารักษ์ พื้นที่จันทบุรี เท่านั้น
2.บัตรคิวอื่น ทางสานักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
3.ไม่อนุญาตให้รับฝากคิวให้ผู้อื่นรับแทน

Facebook Comments
Share Button