Share Button

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และ “๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” รวบรวม พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส, พระบรมฉายาลักษณ์หาชมยาก เผยแพร่ให้ประชาชน ได้เรียนรู้พระราชประวัติ,พระราชกรณียกิจ และน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
king-2
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์หนังสือพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ รวมทั้ง ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ซึ่งเป็นเข็มทิศนำทางให้ประชาชนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคง โดยหนังสือทั้ง 2 เล่ม จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
DOWNLOAD Click ที่รูป ได้เลย
2 1เล่มที่ 1 ชื่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีหลายภาพเป็นภาพที่หาชมได้ยากรวบรวมไว้ในหนังสือทั้ง 2 เล่ม
เล่มที่ 2 ชื่อ ๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ได้แบ่งเป็นหมวดต่างๆ อาทิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ฯ, รักษาวัฒนธรรมประเพณี, รู้จักดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เป็นต้น รวมถึงเชิญ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

หนังสือทั้ง 2 เล่ม จะจัดแจกให้ประชาชนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นี้ เวลา 13.30 น. บริเวณหน้านิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และจะมีการจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก เนื่องจากขณะนี้ได้มี ธนาคารออมสิน สนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์หนังสือเพิ่มเติมแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากนี้หากมีหน่วยงานใดที่สนใจสนับสนุนหรือต้องการนำหนังสือทั้ง 2 เล่มไปจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่และแจกจ่าย สามารถติดต่อกระทรวงวัฒนธรรมได้ ที่สำคัญหลังจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดทำหนังสือทั้ง 2 เล่มเป็น e-book เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย

Facebook Comments
Share Button