Share Button

article_20161109161820สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดแจกบัตรคิว เวลา 8:30 น. และเริ่มจำหน่ายแลกตามคิวเวลา 9:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัด สมุทรสงคราม (หลังใหม่) ชั้น 4 สอบถาม 034-711798
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 

coin035สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อยุธยา จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ศาลากลางจังหวัดอยุธยา สอบถาม 035-345-451
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก20161113jiggabanuntitled

 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดแจกบัตรคิว เวลา 8:30 น. และเริ่มจำหน่ายแลกตามคิวเวลา 9:00 น.  สอบถาม 053-711-685
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 

article_20161107103009สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดแจกบัตรคิว เวลา 7:30 น. และเริ่มจำหน่ายแลกตามคิวเวลา 9:00 น.
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 

coin5

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดจ่ายแลก เวลา 8:30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่แม่ฮ่องสอน ชั้น 2 สอบถาม 052-620-147
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 สอบถามโทร 042-811343
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

coin6สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สอบถาม 036-770-159
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 

 

article_20161108145708

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดแจกบัตรคิว เวลา 8:30 น. และเริ่มจำหน่ายแลกตามคิวเวลา 9:00 น. (พัก12:00 น.)
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดแจกบัตรคิว เวลา 7:00 น. และเริ่มจำหน่ายแลกตามคิวเวลา 8:30 น.
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลกarticle_20161111090032

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดจ่ายแลก เวลา 8:00 น.   สอบถาม 044-243-672
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 

สำนักงcoin%e0%b8%84านธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 สอบถามโทร 045-523-075
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 

 

 

 

 

coin042สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 สอบถามโทร 042-316-744
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 

 

 

coin2สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดแจกบัตรคิว เวลา 8:30 น. และเริ่มจำหน่ายแลกตามคิวเวลา 9:00 น.
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก สอบถาม 044-811602

 

article_20161110104337สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 สอบถามโทร 045-166-571
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก


coin055สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8:30 น. ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 4 สอบถามโทร 055-417-751
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 


coin4สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สอบถาม 056-722946
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก


coin%e0%b8%b6สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สอบถาม 074-613-321
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 

 

 

coin6

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สอบถาม 075-218-666
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 

 

coin3

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดแจกบัตรคิว เวลา 8:30 น. และเริ่มจำหน่ายแลกตามคิวเวลา 9:00 – 15:30 น.สอบถาม 076-212111
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 


untitled

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 แจกบัตรคิว 8.00 น. เริ่มจากแลก 8.30 น. ณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชุมพร ชั้น 3 สอบถาม 077-571-691-2
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออก ให้ที่มีเลขบัตรประชาชนมาแสดงในวันจำหน่ายแลก

 

#ธนารักษ์ #นครศรีธรรมราช #แลกเหรียญ จัดชุด #14พย และ #เหรียญเดี่ยว #23พย
#ธนารักษ์ #นครศรีธรรมราช #แลกเหรียญ จัดชุด #14พย และ #เหรียญเดี่ยว #23พย
#ธนารักษ์ #กาญจนบุรี #แลกเหรียญที่ระลึก #14พยนี้
#ธนารักษ์ #กาญจนบุรี #แลกเหรียญที่ระลึก #14พยนี้
#ธนารักษ์ #สมุทรสาคร #จ่ายแลก #เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก #แอกริโคลา #14พยนี้
#ธนารักษ์ #สมุทรสาคร #จ่ายแลก #เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก #แอกริโคลา #14พยนี้
จังหวัดที่ระบุจำนวนคิว ในการจ่ายแลก
จังหวัดที่ระบุจำนวนคิว ในการจ่ายแลก

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดที่ระบุจำนวนคิว ในการจ่ายแลก
#ธนารักษ์ #สกลนคร #จ่ายแลก #เหรียญที่ระลึก พร้อมกัน #4วาระ #14พยนี้
#ธนารักษ์ #ฉะเชิงเทรา #จ่ายแลก #เหรียญที่ระลึก พร้อมกัน #4วาระ #14พยนี้
#ธนารักษ์ พื้นที่ #พะเยา #เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก #อะกริคอลา #14พยนี้
#ธนารักษ์ #สมุทรสาคร #จ่ายแลก #เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก #แอกริโคลา #14พยนี้
กรมธนารักษ์ จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 4 วาระ จัดชุด และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติฯ
#ธนารักษ์ #นครศรีธรรมราช #แลกเหรียญ จัดชุด #14พย และ #เหรียญเดี่ยว #23พย
#เหรียญที่ระลึก #จ่ายแลก ณ หน่วยจ่ายแลกสำนักงานบริหารเงินตรา รังสิต
#ธนารักษ์ #กาญจนบุรี #แลกเหรียญที่ระลึก #14พยนี้

Facebook Comments
Share Button