ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “น้อมนำพระราชดำรัส…สู่วิถีการออมอย่างยั่งยืน” โดยน้อมนำพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบ 50 ปี ของการเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดสำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน มาเป็นแนวทางสื่อไปถึงประชาชนและผู้ฝากเงิน จัดนิทรรศการในชื่อ “พระมหากษัตริย์นักออม…สู่วิถีการออมอย่างยั่งยืน” แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ โซนที่ 1…
Continue Reading