Share Button

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าของการพัฒนาสหกรณ์โคนมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “สืบสานปณิธานพ่อ สานต่ออาชีพพระราชทาน”โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ,นายสินชัย เรืองไพบูลย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์ (นักวิชาการสัตวบาล 9 ชช) สังกัดสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ , นายวิเชียร ผลวัฒนสุข ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และ รองประธานชมรมนมสร้างชาติ ,นายดนัย สายนุ้ย หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาการเลี้ยงโคนม ,นางสาวทิพย์สุดา วงศ์คำดี,นางสาว สโรชา เชิดโฉม ทีมวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young dairy farmers Thailand นางสาวรสิตา จรดล ผู้ชนะเลิศรางวัลฟาร์มโคนม 4.0 โครงการเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมพัฒนานมคุณภาพเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ
การจัดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการภายใต้ Theme นิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย 4.0” การจัดกิจกรรมการประกวดโคนม ครั้งที่ 35 เพื่อแสดงความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์โคนมและแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย การจัดกิจกรรมประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติเพื่อให้นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการสื่อสารแบรนด์ เพื่อสร้างการรับรู้และทำให้เกิดการยอมรับกับนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมกับการยกระดับนมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นนมแห่งชาติในปี 2561 นี้


ปัจจุบันอุตสาหกรรมนมไทยได้ก้าวหน้าไปมาก ในส่วนของ อ.ส.ค.ได้มีนโยบายยกระดับความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand) และการสื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างแบรนด์นมไทย-เดนมาร์คให้เป็นที่ยอมรับและครองใจผู้บริโภคอย่างยั่งยืนและต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น สบู่ โลชั่นจากน้ำนมวัว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับนมโคจากไทย –เดนมาร์ค เป็นวัตถุดิบสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พบว่า นมโคมีคุณประโยชน์หลากหลายที่อาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง

Facebook Comments
Share Button