Share Button

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.)

CR: คมชัดลึก.net
CR: คมชัดลึก.net

แถลงการใช้ระบบคิวออนไลน์ ว่า ขณะนี้ระบบเสร็จเรียบร้อย และเสถียรแล้ว แต่ขณะนี้ประชาชนเพิ่มมากขึ้นอีกจึงคิดว่าน่าจะใช้ระบบปกติไปก่อน แล้วเมื่อหมุนเวียนประชาชนได้มากขึ้นในอนาคตค่อยให้ออนไลน์ ทั้งนี้ คิดว่ามีหลักประกันเรื่องที่จะไม่ให้เกิดระบบล่มแล้ว คาดการณ์ว่าหลังวันที่ 21 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 วัน จะเริ่มใช้ระบบได้ นอกจากนี้ เมื่อเริ่มใช้ระบบออนไลน์ก็ต้องทำให้เสมอภาค ต้องมีการจัดสรร แบ่งส่วนระหว่างคิวออนไลน์ และผู้ที่เดินทางมาเข้าคิวที่สนามหลวง รวมถึงคนที่เดินทางไปเข้าคิวที่สนามหลวงแล้วเห็นว่าคิวยาว ก็ต้องมีโต๊ะให้สามารถไปเข้าคิวออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน

Facebook Comments
Share Button