Share Button

ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “น้อมนำพระราชดำรัส…สู่วิถีการออมอย่างยั่งยืน” โดยน้อมนำพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบ 50 ปี ของการเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดสำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน มาเป็นแนวทางสื่อไปถึงประชาชนและผู้ฝากเงิน
img_1902
จัดนิทรรศการในชื่อ “พระมหากษัตริย์นักออม…สู่วิถีการออมอย่างยั่งยืน” แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

โซนที่ 1 จุดเริ่มต้นการออม บอกเล่าเรื่องราวของกระแสพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวกับการออม เพื่อน้อมนำไปสู่การเป็นต้นแบบของการออมที่ยั่งยืน

โซนที่ 2 พระมหากษัตริย์นักออม นำเสนอพระราชดำรัสเกี่ยวกับการออมของรัชกาลที่ 9 ต้นแบบของประชาชนในด้านการออมเงิน พร้อมจัดแสดงกระปุก 70 ปี ครองราชย์ และกระปุกออมสินครองราชย์ในปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา

โซนที่ 3 วันออมแห่งชาติ 2559 กำเนิดวันออมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับวันออมโลก พร้อมกิจกรรมเรื่องราวที่น่าสนใจ และการจัดแสดงกระปุกออมสินของธนาคารออมสินในยุคต่าง ๆ ที่หาชมได้ยากยิ่ง โดยจะเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 รวม 5วัน

และผู้ที่ออมเงิน โดย ฝากเงินกับธนาคารออมสินครบ 200 บาท รับกระปุกออมสิน รุ่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี 1 ใบ จำกัดคนละ 1 ใบ มีจำนวนจำกัดเพียง 550,000 ใบทั่วประเทศ

ที่มา : voicetv

Facebook Comments
Share Button