Share Button

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยศูนย์จัดการธนบัตร แจ้งว่า “ตามที่มีประชาชนจำนวนมากสอบถามเข้ามาว่า “หลังจากนี้จะมีธนบัตรที่ระลึกให้แลกอีกหรือไม่ และมีธนาคารไหนเปิดให้แลกอีกบ้าง?”
ขอเรียนว่า ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะนำธนบัตรที่ระลึก 2 แบบตามภาพมาให้แลกในวันที่ 9 พ.ย. 2559 สำหรับรายละเอียดว่า สาขาใดบ้าง ธนาคารพาณิชย์ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป”
img_1882

1. ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย (ปี 2545) ชนิดราคา 100 บาท
จำนวน 9 แสนฉบับ

2. บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ์ 5 ธันวาคม 2530 ชนิดราคา 60 บาท จำนวน 9 แสนฉบับ

Facebook Comments
Share Button