Share Button

ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ ชิน-ชินวุฒ อินทรคูสิน พลอยชมพู-ญานนีน ภารวี ไวเกล เจมส์-ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์ เอม-วิทวัส รัตนบุญบารมี เอ้-ชุติมา นัยนา
เจ๊ียบ-วัชระ ปานเอี่ยม กระดุม-ธนายง ว่องตระกูล สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ หยอง ลูกหยี เมญ่า ซันซัน-โกศล แสงวิเชียร ปอนด์-คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ ต้า-อธิวัตน์ แสงเทียน ก้อง-วิทยา ทิพย์เทพ

เรื่องย่อภาพยนตร์
“งานบวชก็มา ความผวาก็มี” ฤกษ์งามยามดีสู่การอุปสมบทท่ีญาติโยมไม่กล้ามา โหน่ง หนุ่มหล่อวัยเบญจเพสสุดซวย ที่ถูกหักอกและตกงานในเวลาเดียวกัน เขาหอบหิ้วความเสียใจ ขึ้นรถโดยสารเพ่ือเดินทา งกลับไปพักใจท่ีบ้านเกิด แต่กลับซวยซํ้าสอง เมื่อไปเจอกับเพื่อนเก่าอย่าง บอลลูน เฟิร์ส และก๊อต แก๊งกะเทยเพื่อนซี้ หอบหิ้วดีกรี แฟชั่นนิสต้า ท่ีหวังเคลมโหน่งอย่างออกนอกหน้าจนโหน่งเอือมระอา แต่เพื่อนซี้มีอันต้องซี้ไปจริงๆ เม่ือรถโดยสารที่พวกเขาน่ังมา เกิดอุบัติเหตุจนทําให้ก๊อตเสียชีวิต ทั้งสามโศกเศร้า และยังหวาดผวาต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น จึงตกลงปลงใจจับมือพากันไปบวชล้าง ซวย แต่เคราะห์ซํ้ากรรมซัดขัดใจตุ๊ด เม่ือวัดที่ทั้งสามคนต้ังใจไปขอบวชน้ัน มีเร่ืองเล่าขานว่าวัดนี้มีผีพ่ีนาคที่เฮี้ยนแรงขั้นสุด เกิดเป็น อาถรรพ์อันน่าสะพรึงรอคอยอยู่ งานบวชก็ต้องมี เร่ืองผีก็โผล่มา กลายเป็นความผวาเลเวลอัพ ทั้งสามจึงรวมพลังตั้งสติวีนวัดแตก เพื่อให้ได้บวชอย่างท่ีต้ังใจ แต่การบวชคร้ังน้ีจะลุล่วงสมปรารถนา หรือพวกเขาจะกลายเป็นผีนาคเฝ้าวัดสานต่อตํานานสยองพี่นาค คนต่อไป เตรียมบาตรให้พร้อม ซ้อมวิ่งให้ไว เพราะผีท่ีคุณจะได้เจอ แม้แต่พระยังต้องร้องว่า “รัน” กับ พี่ นาค ภาพยนตร์สยองขวัญสั่น ขากรรไกรเรื่องใหม่ล่าสุดจากไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น ที่จะทําให้คุณผวาหัวโกร๋นจนต้องโกนหัว 21 กุมภาพันธ์ ในโรงภาพยนตร์


ท่ีมาของการเรียกผู้ท่ีกําลังจะบวชว่า “นาค”
พญานาคท่ีแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อท่ีจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์:

ต้นกําเนิดของคําว่า “นาค” ซึ่งใช้เรียกผู้ท่ีกําลังจะเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษ
ุ

ความตามพุทธประวัติกล่าวว่า มีพญานาคตัวหนึ่งรู้สึกอึดอัด ระอา และเกลียดการเกิดเป็นนาคของตน เพราะต้อง เลื้อยไปด้วยอก ไม่มีความสง่างาม เลยมาคิดว่าจะทําอย่างไรจึงจะพ้นจากกําเนิดนาคนี้ได้ และไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วขึ้น แล้วจึงคิดได้ว่า พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวแต่คําสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม หากได้บวชในสํานักนี้ตนจะสามารถพ้นจากการเกิดเป็นนาคและเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วข้ึน คิดได้ดัง นั้นก็ร่ายมนต์แปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายเพื่อขอบวช ภิกษุท้ังหลายไม่ได้แปลกใจอะไรจึงบรรพชาให้ ตามความต้องการพระนาคได้พักอยู่ในกุฏิท้ายวัดกับภิกษุรูปหน่ึง ครั้นใกล้สว่างภิกษุรูปนั้นก็ตื่นนอนออกไปเดินจงกลมอยู่ด้านนอก พอ ภิกษุรูปน้ันออกไปแล้วพระนาคก็วางใจเผลอหลับสนิท จึงได้กลายร่างกลับเป็นนาคดังเดิม เมื่อภิกษุรูปนั้นกลับมาก็ พบกับงูใหญ่นอนขดตัวอยู่เกือบเต็มกุฏิจึงตกใจร้องเอะอะข้ึน พระนาคตกใจจึงแปลงกายเป็นมนุษย์ ภิกษุทั้งหลายจึงถามว่าท่านเป็นใคร พระนาคตอบว่า ผมเป็นนาค ภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านทําเช่นนี้เพ่ืออะไร พระนาค จึงบอกเจตนาไป ภิกษุท้ังหลายจึงทูลต่อพระพุทธเจ้า

ท่ีมาของการเรียกผู้ที่กําลังจะบวชว่า “นาค”
พระพุทธเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ และทรงประทานพระพุทโธวาทแก่นาคน้ันว่า พวกเจ้าเป็นนาค มี ความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดา ไปเถิดเจ้านาค จงไปรักษาอุโบสถศีลในวันท่ี 14 วันท่ี 15 และวันท่ี 8 แห่งปักษ์นั้น (14 คํ่า 15 ค่ํา และ 8 คํ่า) การรักษาอุโบสถศีลนี้มีบุญมาก ด้วยวิธีนี้เจ้าจักพ้น จากกําเนิดนาค และจักได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน เม่ือนาคได้ฟังว่าตนมีความไม่งออกงามในธร รมวินัย ก็เสียใจจนหล่ังน้ําตา และส่งเสียงดังก่อนจะหลีกออกไป
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ท่ีอุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย เมื่อพระพุทธองค์ให้นาคสึก นาคเสียใจเป็นอย่างมากจนถึงกับหลั่งน้ําตา เพราะความน้อยเนื้อตํ่าใจว่า ตนไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ จึงขอร้องให้หมู่ภิกษุเรียกผู้ที่จะบวชว่านาค เพ่ือให้ระลึกถึงตน และชื่อของตน จะปรากฏอยู่ชั่วกาลนาน นับแต่น้ันมาก่อนจะบวชเป็นพระจึงเรียกว่า บวชนาค มาจนถึงปัจจุบัน…จากความศรัทธาและเพียรพยายามในการบําเพ็ญบารมีของนาค เราจึงเรียกพญางูซึ่งเป็นสัตว์ก่ึง เทพนี้ว่า “พญานาค” เพราะแม้กําเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่ก็ยังหมั่นแสวงหาคุณอันประเสริฐ ถึงพญานาคบางพวกจะมีมิจฉาทิฏฐิ แต่พอได้รับการกล่อมเกลาจิตใจก็กลับกลายเป็นผู้ประเสริฐได้

ชิน-ชินวุฒ อินทรคูสิน (รับบท นาคนนท์)
หนุ่มวัยรุ่นท่ีใช้ชีวิตเหลวไหลมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยทําตัวดี และก่อปัญหาสร้าง เรื่องเดือดร้อนได้ทุกวัน ไม่เคยทําให้แม่ได้ช่ืนใจเลยสักครั้ง กลับสร้างแต่ความผิด หวังให้กับแม่ จนแม่ของเขาต้องทุกข์ใจ และตรอมใจอย่างหนัก
ด้วยเหตุน้ีเองนนท์จึงมีความต้ังใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพ่ืออยากให้ แม่ภูมิใจในตัวเขา เขาจึงคิดอยากบวชสักคร้ังในชีวิตเพื่อทดแทนบุญคุณแม่
ผลงานที่ผ่านมา • ปี 2561 ภาพยนตร์ซีรีส์เร่ือง Bangkok Ghost Stories ตอน รถเมล์เที่ยวสุดท้าย • ปี 2561ละคร มายาพิศวาส • ปี 2560 ซีรีส์เร่ืองแสง จากพ่อ ตอน เทียนไม่ส้ินแสง • ปี 2558ละคร ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้าย • ปี 2556 ภาพ ยนตร์ ทองสุก 13

ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ (รับบท โหน่ง)
โหน่งชายหนุ่มผู้ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องการบวชว่าจะแก้ไขปัญหาได้ ซ่ึงตัวเขาเองก็พยามบ่ายเบี่ยงกับ พ่อมาตลอด แม้ว่าชีวิตวัยเบญจเพสจะทําให้เขาต้องเผชิญกับความซวยที่มาพร้อมกันราวติดจรวด ทั้งตกงาน เลิกกับแฟน แถมยังจับพลัดจับผลูให้ต้องเจอกับเพ่ือนเก่าอย่างเฟิร์ส และ บอลลูน แม้จะไม่ อยากเจอก็ตาม แต่ครั้งน้ีเมื่อดวงตกถึงขีดสุดโหน่งจําใจต้องมาบวชพร้อมกับเพ่ือนๆ ในวัดป่าห่าง ไกล และวัดน้ีเองที่มีตํานานผีพ่ีนาค ภารกิจต่างๆ ที่โหน่ง และเพื่อนๆ ต้องเผชิญหน้ากับผีพ่ีนาค มันทําให้เขาตั้งใจจะต้องเอาชนะอุปสรรคต่างๆ กับผีพ่ีนาคให้จงได้ เพ่ือบวชให้สําเร็จ และการบวชครั้ง นี้ก็ทําให้ชีวิตโหน่งเปลี่ยนไปอย่างส้ินเชิง
ผลงานท่ีผ่านมา • ปี 2561-2562 ละคร กรงกรรม ของพ่ีอ๊อฟ พงศ์พัฒน์ (เจมส์จิ-เบลล่า) • ปี 2561 ซีรีส์ เรื่อง ลับ หลัง Be Hide The Sin • ปี 2561 ละคร ชาติเสือพันธุ์มังกร • ปี 2561 ซีรีส์ Notification เตือนนัก..รักซะเลย • ปี 2560 ละคร ตะวันยอแสง • ปี 2559 ซีรีส์ น้องใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ • ปี 2558 ซีรีส์ คล่ืนแทรกผี Ghost Wave • ปี 2558 ซีรีส์ เลิฟซิคเดอะซีรีส์ รักวุ่นวัยรุ่นแสบ ซีซ่ัน 2 • ปี 2558 ซีรีส์ พาร์ทออฟเลิฟ • ปี 2557ซีรีส์ เลิฟซิคเดอะซีรีส์ รักวุ่น วัยรุ่นแสบ

เจมส์-ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์ (รับบท เฟิร์ส)
เฟิร์สกระเทยไฮโซที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีพ่อรับราชการเป็นทหาร ซึ่งน่ันเป็นปัญหา สําคัญของครอบครัวทหารท่ีมีลูกเป็นกระเทย ไม่ว่าเขาจะทําอะไรดีขนาดไหนก็ตาม เฟิร์สไม่เคยได้รับ การยอมรับจากพ่อเลย ด้วยเหตุนี้เองทําให้เฟิร์สต้องการทําอะไรสักอย่างเพื่อให้พ่อยอมรับ และภูมิใจในตัวเขา เชื่อม่ันว่าเขาจะเป็นลูกท่ีดีได้ ประกอบกับเพื่อนรักอย่างบอลลูนก็ดันส่งความซวย สําเร็จรูปมาแบบจัดเต็มโดยไม่ต้ังใจ เพราะชีไปบนไว้ว่าถ้าถูกหวยจะพาเพื่อนรักมาบวชแก้บนให้ที่วัดน้ี การตกกระไดพลอยโจนกับบอลลูนในคร้ังน้ี จึงเป็นภารกิจสําคัญที่เฟิร์สจะต้องบวชให้สําเร็จไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ครั้งน้ีเขาจะทําให้พ่อชื่นใจ และยอมรับในตัวเขาได้หรือไม่
ผลงานท่ีผ่านมา • ปี 2561 ภาพยนตร์ ตีสาม Aftershock • ปี 2560ภาพยนตร์ กัด กระชากเกรียน • ปี 2560 ซีรีส์เรื่องแสงจากพ่อ ตอน เทียนไม่ส้ินแสง • ปี 2558 ภาพยนตร์ มอ 6/5 ปากหมาท้าผี 3 • ปี 2558 ภาพยนตร์ มอญซ่อนผี • ปี 2557 ภาพยนตร์ มอ 6/5 ปากหมาท้าแม่ นาค • ปี 2557 ภาพยนตร์ วัยเป้งง นักเลงขาส้ัน • ปี 2557 ภาพยนตร์ สตรีเหล็กตบโลกแตก • ปี 2556 ภาพยนตร์ มอ 6/5 ปากหมา ท้าผี

เอม ตามใจตุ๊ด-วิทวัส รัตนบุญบารมี (รับบท บอลลูน)
กระเทยภูธรเจ้าแม่ขายของออนไลน์สายเปย์ ท่ีไม่เช่ือเรื่องการบวช และคิด มาตลอดว่าการบวชพระเป็นของแสลงสําหรับกระเทย ด้วยความปากไว และคิด น้อยว่าไม่มีทางจะได้บวช บอลลูนเลยไปบนขอให้ถูกหวยแลกกับจะบวชให้ โดยหารู้ไม่ว่าวัดที่ไปบนขอ มีตํานานเรื่องผีที่เฮี้ยนท่ีสุด

พลอยชมพู-ญานนีน ภารวี ไวเกล (รับบท จุ๋ย)
หญิงสาวสวยที่มีนิสัยเรียบร้อย และมองโลกในแง่ดี จุ๋ยเพิ่งสูญเสียพ่ี ชายเพียงคนเดียวท่ีมีไป(นาคจักร) ด้วยเหตุนี้เองทําให้จุ๋ยได้พบกับโหน่ง และเพ่ือน ๆ ซ่ึงจุ๋ยนี่เองท่ีคอยเป็นกําลังใจให้โหน่งบวชได้สําเร็จ
ผลงานที่ผ่านมา ภาพยนตร์ • ปี 2561 รักเก็บแต้ม • ปี 2558 คีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์ • ปี 2558 รุ่นพี่ / ละครโทรทัศน์ • ปี 2560 เม่ือฉัน อายุ 16 • ปี 2560 My Secret Friend ปิ๊งรั ก..นายอายนะ • ปี 2559 เป็ด Idol • ปี 2559U-Prince Series ตอน คิริว • ปี 2559 Love Songs Love Series ตอน คนไม่จํา เป็น • ปี 2558 บัลลังก์เมฆ

เอ้-ชุติมา นัยนา (รับบท ป้าพร)
แม่ท่ีรักลูกมากแม้ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ตาม และเป็นคนที่เล่ือมใสในพระพุทธ ศาสนาเป็นอย่างมาก จึงมีความต้ังใจอยากเกาะชายผ้าเหลืองของลูกก่อนตาย แต่ โชคชะตากลับกล่ันแกล้งให้ลูกชายเพียงตนเดียวมาเสียชีวิตลง

ต้า-อธิวัตน์ แสงเทียน (รับบท เณรน็อต)
สามเณรผู้ใฝ่รู้ รอบรู้ทุกด้าน สามารถจําบทสวดมนต์ได้ทุกบท มีหลัก คําสอนที่เข้าถึงแก่นพุทธโดยแท้จริง ถึงแม้จะเป็นแค่เณร แต่กลับชอบพูด จาเหมือนเป็นเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสจึงมอบหมายให้เขามีหน้าท่ีคอยเป็นพี่ เล้ียงดูแลนาคท้ังสามท่ีกําลังเตรียมตัวจะบวช ซึ่งภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดคือ สอนให้ท้ังสามคนท่องบาลีให้คล่องก่อนวันพิธีอุปสมบท แต่ใช่ว่าท่องบาลีได้แล้วจะได้บวช เพราะมียังมีผีพ่ีนาคเป็นปราการด่าน สําคัญท่ีเณรน็อตจะต้องพา โหน่ง เฟิร์ส และบอลลูน ฝ่าด่านผีพ่ีนาคไปให้ได้

ก้อง-วิทยา ทิพย์เทพ (รับบท นาคจักร)
จักร พ่ีชายคนเดียวของจุ๋ย ซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาเป็นเวลานาน จักร จึงอยากหลีกหนีความวุ่นวายจากชีวิตในเมือง เพ่ือทําให้จิตใจสงบ เขาจึงตัด สินใจมาบวชเป็นพระที่วัดแห่งน้ี

ปอนด์-คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ (รับบท อ๊อด เด็กวัด)
อ๊อด เด็กวัดสายแว๊น อายุ 15 ซึ่งถึงแม้จะมีความเกรียน แต่ก็รู้เรื่อง ราวความเป็นมาในวัดเป็นอย่างดี ด้วยความเป็นหลานสัปเหร่อจึงเป็น ขาใหญ่ในวัด

เจี๊ยบ-วัชระ ปานเอี่ยม (รับบท สัปเหร่อ)
สัปเหร่อผู้ที่ดูแลทําทุกส่ิงทุกอย่างภายในวัด คุ้นเคยกับผู้คนในระแวกนี้ เป็นอย่างดี อาศัยอยู่ที่วัดมาอย่างยาวนาน และยังเป็นปู่ของอ๊อด

กระดุม-ธนายง ว่องตระกูล (รับบท พ่อโหน่ง)
พ่อท่ีรัก และหวังดีกับลูกเป็นอย่างมาก หน่ึงในความหวังดีน้ันคือการท่ี อยากให้โหน่งบวชให้กับแม่ ซึ่งเป็นภรรยาของตนเองที่กําลังป่วยหนัก แต่ความหวังดีกลับทําให้โหน่งเข้าใจผิด จึงหนีไปเพราะไม่ชอบโดนบังคับ

สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ (รับบท คนขับรถ บขส)
คนขับรถ บขส ขาวีน ขี้เหวี่ยง อารมณ์เสียได้กับทุกๆ เรื่อง

ภาพยนตร์ Director Note
หนังเร่ืองนี้ผมเร่ิมต้นไอเดียจากการท่ีผมได้บวชมา ซ่ึงผมเกิดความสงสัยว่าทําไมเวลา คนที่จะบวชเป็นพระได้คือต้องบวชนาคก่อนทําไมไม่บวชพระเลย ซึ่งเวลาท่ีเป็นนาคแล้วก็จะรู้สึก ศักดิ์สิทธ์ิข้ึนมาทันที จากการท่ีผมได้หาข้อมูลมาซ่ึงคําว่านาคมาจากพญานาค เมื่อสมัยพุทธ การพญานาคได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์เพ่ือต้องการขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ แต่โดนจับได้ว่า ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพญานาคแปลงกายมา ซ่ึงตามหลักของพุทธศาสนาแล้วบุคคลท่ีจะสา มารถบวชได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้น เมื่อพระพุทธองค์ให้นาคสึกจากการเป็นพระ นาคเสียใจเป็น อย่างมากจนถึงกับหล่ังน้ําตา เพราะความน้อยเน้ือตํ่าใจว่าตนไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ จึงขอร้องให้ หมู่ภิกษุเรียกผู้ท่ีจะบวชว่านาค เพ่ือให้ระลึกถึงตน และช่ือของตนจะปรากฏอยู่ช่ัวกาลนาน นับแต่นั้นมาก่อนจะบวชเป็นพระจึงเรียกว่า บวชนาค มาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงตรงน้ีเองที่เป็นจุด สําคัญที่ยังไม่มีใครเคยพูดถึงเลย ผมเลยหยิบไอเดียตรงจุดน้ีมาทําเป็นภาพยนตร์ “พี่นาค” และที่ผ่านมามีหลายเคสนะที่อยากบวชพระแต่กลับบวชไม่สําเร็จต้องมาจบชีวิตลงตอนเป็นนาค ซึ่งจุดน้ีเองที่ผมอยากเล่าเร่ืองอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนความไม่สมหวังในการบวชพระ
ในส่วนของการวางตัวนักแสดง โจทย์หลักของบทหนังเร่ืองน้ีเลยคือต้องมาอยู่วัดน้ี และต้องบวชให้สําเร็จให้ได้ ความรุนแรงของ แรงอาฆาต และอาถรรพ์ของวัดแห่งนี้จะทําให้ทุกคนท่ีต้ังใจมาบวช กลับต้องเกิดเหตุทําให้เสียชีวิตในขณะที่เป็นนาคทุกราย ซึ่งตัวละคร โดยแก๊ง 3 คนก็มีท่ีมาท่ีไปท่ีมีเหตุจะจําเป็นต้องมาบวชวัดนี้ และก็จะต้องฝ่าฟันอาถรรพ์ต่างๆ ของวัดนี้ไปให้ได้ ผมได้ออกัสมารับบทโหน่ง โหน่งเป็นตัวแทนของผู้ชายรุ่นใหม่ที่ไม่เช่ือเรื่องการบวชเลย ประกอบกับพ่อแม่คาดหวังอยากให้บวช ส่วนเอมมารับบทเป็นบอลลูน กระเทยท่ีมีความเชื่อเรื่องส่ิงศักด์ิมากๆ แต่ด้วยความปากไม่ดี และท้าทายเลยไปบนที่วัดแห่งน้ีว่าถ้าถูกหวยก็จะพาเพื่อนมาบวชให้ และความซวยก็มาตกอยู่กับเพื่อนอีกสองคนคือ ก๊อต และเฟิร์สเข้าไปด้วย ได้เจมส์มารับเฟิร์ส เฟิร์สเป็นครูสอนทําอาหารรักความสะอาด สะอ้าน แต่กลับต้องมาบวชเพราะความปากเสียของเพื่อน จนพวกเขามาเจอจุ๋ยรับบทโดยน้องพลอยชมพู ท่ีมีคาแรคเตอร์เป็นหญิงสาว สวยที่มีนิสัยเรียบร้อย และมองโลกในแง่ดี จุ๋ยเพิ่งสูญเสียพ่ีชายเพียงคนเดียวที่มีไป (นาคจักร) ด้วยเหตุน้ีเองทําให้จุ๋ยได้พบกับโหน่ง และเพื่อนๆ ส่วนเณรน็อตรับบทโดยน้องต้า เณรน็อตผมจะสร้างให้มีคาแรคเตอร์เป็นผู้ใฝ่รู้รอบรู้ทุกด้านจึงได้รับหน้าท่ีให้เป็นพี่เลี้ยงของ แก๊งโหน่ง บอลลูน เฟิร์ส เพ่ือคอยดูแลให้ท้ังสามคนท่ีกําลังเตรียมตัวจะบวช ซ่ึงภารกิจท่ีสําคัญที่ต้องพาท้ังสามคนฝ่าด่านผีพ่ีนาคไปให้ ได้ ส่วนอ๊อดเด็กวัดผมได้น้องปอน์ดมารับบทนี้ อ๊อดจะมีลักษณะเป็นเด็กแว๊นเกรียนๆเป็นคู่หูของเณรน็อต ตัวอ๊อดด้วยความที่เป็นหลาน สัปเหร่อจึงค่อนข้างรู้เร่ืองราวความเป็นมาในวัดเป็นอย่างดี
มาถึงการดีไซด์คาแรคเตอร์ผีของพี่นาค แค่เห็นชุดนาคแล้วต้องดูแล้วขลัง ผมต้ังใจสร้างวัฒนธรรมนาคในแบบของหนังเราเอง ซ่ึง จะดึงความน่ากลัวด้วยการนําของใช้รอบตัวของนาคให้ดูมีความขลัง ไม่จําเป็นต้องเห็นทั้งตัวเห็นแค่มือหรือเท้าก็บ่งบอกถึงความหลอน ได้ ผีในแบบฉบับของผมจึงไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าเละๆ แล้วออกมาตุ้งแช่แล้วคนดูถึงจะกรี๊ด แต่ผีพ่ีนาคเห็นแค่บรรยากาศหรือได้ยินแค่ เสียงกําไรข้อเท้าก็สามารถทําให้คนดูขนหัวลุกข้ึนได้ด้วย ดีเทลเหล่าน้ีเองท่ีผมให้ความสําคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็น การนุ้งซ่ินผ้าไหมท่ี เลือกใช้สีโทนขึมดูดุ และน่าเกรงขาม หรือจะเป็นอย่างกําไรข้อเท้า และสายสิญจน์ที่ผูกข้อมือนาค เพียงแค่ได้ยินเสียงหรือเห็นเงาคนดู ก็จินตนาการได้ถึงความน่ากลัวที่กําลังใกล้เข้ามา และท่ีสําคัญผีในเร่ืองน้ีต้องมีพลังเหนือคนอ่ืน

ไมค์-ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ กํากับภาพยนตร์
ผลงานที่ผ่านมา
• ปี 2561 : กํากับการแสดงภาพยนตร์ซีรีส์ Bangkok Ghost Stories ตอน คนแบกผี (Rescuers)
• ปี 2559 : กํากับการแสดงละครชุด หลอน เดอะซีรีส์ ตอน เผาผี และ เพื่อนผีเพื่อนหลอน
• ปี 2558 : กํากับการแสดงภาพยนตร์ มอญซ่อนผี
• ปี 2557 : กํากับการแสดงภาพยนตร์ ตายโหง ตายเฮี้ยน ตอน ซ่องผีท่าล้อซอย 9
• ปี 2556 :ภาพยนตร์ มอ 6/5 ปากหมาท้าผี (Art Director)
• ปี 2555 :ภาพยนตร์ It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก (โปรดักชั่นดีไซน์), ปล้นนะยะ2 (Art Director),
รักเอาอยู่ (Art Director)
• ปี 2554 :สมอลล์รูกูแนว (Art Director), ศพเด็ก2002(Art Director), หอแต๋วแตก แหวกชิมิ (Art Director)
• ปี 2550 :หอแต๋วแตกแหกมว๊ากกก (Art Director) และได้รับรางวัลกํากับศิลป์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก จาก เวทีรางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง) ปี 2555, สุพรรณหงส์ทองคํา ครั้งที่ 22 ปี 2555 และชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2555

Facebook Comments
Share Button